HUURVOORWAARDEN


Huurvoorwaarden
1. De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
2. Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadiging aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden.
3. De in art.2 bedoelde kosten zullen uiterlijk op de gestelde inleverdatum van de fiets kontant worden voldaan aan de verhuurder.
4. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd met een boete van 5, - voor elke dag dat de fiets te laat wordt teruggebracht.
5. Te allen tijde is de verhuurder gerechtigd op de evt. gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder ter zake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
6. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de fiets.
7. De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen.
8. De huurder draagt ten volle wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
9. Alle huurartikelen dienen voor 18.00 uur ingeleverd zijn.
10. De fiets mag slechts 1 persoon vervoeren en de tandem 2 personen, kinderen achter-of voor op de fiets in een kinderzitje.
11. Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.
12. De dag van halen en de dag van inleveren gelden als volledige huurdagen.


 
 

Mietenbedingungen1. De Mieter hat das Plicht, das geliechene Fahrrad in einem guten Zustand zu eerhalten. Der Vermieter ist verpflichtet, das Fahrrad in gutem Zusstand zu vermieten.
2. Aus diesem grunde kann der Mieter fur Beschadigungen an dem geleichenen Rad haftbar gemacht werden. Es mub sowohl die Reparataurkosten als auch den nootwendigen Ersatz von beschatigten Ersatzteilen erstatten.
3. Die im Paragraphen 2 genannenten Kosten muben spatestens zum fest gesetzten Ruckgabedatum bar an den Vermieeter bezahlt werden.
4. Bei verspateter Ruckgabe der Mietsache ist der Vermeiter berechtigt, fur jeden tag an dem das Rad sateer als vereinbar zuruckgebracht wird, den vollen Mieterpreis pro Tag zu forderen. Dies gillt unmittelbar Ablauf des Mietermins(Ruckgabedatum).Zusatzlich mub eine Geldbusse von 5,- fur jeden Tag, an dem das Rad langer als vereinbart behalten wurden, bezahlt werden.
5. Der Vermieter hat das Recht, seinen geldlichen Forderungen von dem evtl. Hinterlegtem Handgeld abzuziehen, in Bezug auf Mietsumme und/oder evtl. Schadenersatz; er hat unvermindert das Recht, den gesammten betrag vom Mieter zu fordern.
6. Bei Diebstahl ist der Mieter haftbar, er zahlt de Neuwert des Rahdes.
7. Der Mieter mub das Rad in vertags mabigem Zustand pflegen und zuruckgeben.
8. Der Mieter wird fur allen Schaden, die er bei Dritten verursacht, haftbar gemacht.
9. Gemietete artikeln Muben vor 18.00 uhr wieder eingeliefert werden.
10. Das Rad darf nur von einer Person gefahren werden und das Doppelrad vonzwei Personen, Kinder vorn oder hinten auf dem Rad in einem Kindersitz.
11. Bei jeder vorzeitgen Ruckgebes des Rades bleibt der volle Mieterspreis bestehen.
12. Tag der Abgabe des Rades an den Mieter und Tag der Zuruck gabe an der Vermieter geten als volle Mieterstage.
 
Webdesign, Ontwerp en Reclamebureau Kiss FM Media .